mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Prawo do odmowy składania zeznań

Marta Trzęsimiech - Kocur22 maja 2018Komentarze (0)

Gdy ktoś otrzyma wezwanie na rozprawę w charakterze świadka to taka osoba musi stawić się w Sądzie. Jeśli nie stawi się na rozprawie we wskazanym terminie i nie usprawiedliwi swojej nieobecności to Sąd może nałożyć na świadka grzywnę  lub nawet może zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka przez Policję.

Czasami świadek nie chce narazić się jednej ze stron procesu np. swojemu obecnemu pracodawcy, nie chce mieszać się w sprawy znajomych , rodziny czy czasami obcych osób np. sąsiadów i dlatego zdarzają się pytania dotyczące odmowy składania zeznań na rozprawie. Gdy świadek stawi się już na rozprawie to nie ma prawa odmówić zeznań. Nie jest to jednak zasada bezwzględna, bowiem w przypadku osób najbliższych istnieje prawo do odmowy składania zeznań. Przed przystąpieniem do przesłuchania Sąd ustala stan pokrewieństwa świadka i stron procesu i jeśli okaże się, że świadek należy do kręgu osób wymienionych w art. 261 kodeksu postępowania cywilnego  to Sąd poucza świadka o prawie do odmowy składania zeznań. Świadek wówczas może oświadczyć, że korzysta z tego uprawnienia i bez żadnych konsekwencji procesowych opuszcza salę rozpraw.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: