mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Czy „zasady współzycia społecznego” mogą pokrzyżować plany rozwodowe?

Marta Trzęsimiech - Kocur23 czerwca 2013Komentarze (1)

Dla niektórych Klientów oczywistym jest, że skoro chcą rozwodu to muszą go dostać, sprawa sądowa to tylko czysta formalność. Ze zdziwieniem przyjmują informacje dotyczące przesłanek, które muszą być spełnione, by Sąd mógł orzec rozwód oraz przesłanek, które mogą być przeszkodą w orzeczeniu rozwodu.

Sąd nie może orzec rozwodu, pomimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, jeśli jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. I tu pojawia się pytanie: co autor miał na myśli? O co dokładnie chodzi?

Zawsze podkreślam, że każda sprawa rozwodowa jest inna, na rozwodzących się małżonków  Sąd spogląda indywidualne, a nie ocenia ich przez pryzmat jakiegoś szablonu. Sąd ocenia całokształt okoliczności konkretnego stanu faktycznego i na tej podstawie wysnuwa wnioski.  Dlatego też nie można wskazać enumeratywnie zachowań stojących w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.  Choć dla mnie sprawa jest dość prosta – Sąd oddala powództwo o rozwód, przy ustaleniu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, jeżeli orzeczenie rozwodu nie byłoby sprawiedliwe, jeżeli jeden z małżonków zostałby pokrzywdzony.

Jednak mogę przytoczyć kilka orzeczeń Sądu Najwyższego, których lektura przybliży Państwu sposób myślenia Sądu:

Posiadanie dzieci jest wprawdzie jednym z głównych celów małżeństwa, ale nie jest celem jedynym. Normalna rodzina nie powstaje dopiero z chwilą urodzenia się w małżeństwie dziecka. Przez samo bowiem zawarcie małżeństwa małżonkowie zakładają rodzinę – art.   14 k.r. ( art. 23 k.r.o.). Rodzina ta istnieje, choćby z małżeństwa nie urodziły się dzieci, jak również nie przestaje nią być, jeśli dzieci umrą wcześniej niż rodzice.

Orzeczenie rozwodu na podstawie art. 30 § 2 k.r. ( art. 56 § 3 zd. ostatnie k.r.o.) jest niedopuszczalne, jeżeli ustalone zostało w sprawie, że w niedługi czas po zawarciu związku małżeńskiego, gdy pozwana zaszła w ciążę, strony zgodnie zdecydowały się na spędzenie płodu i na skutek wykonania tej decyzji nastąpiło uszkodzenie wnętrzności pozwanej, która pomimo leczenia i zabiegów chirurgicznych pozostała kaleką, potrzebującą stałej opieki lekarskiej, zdolną do pracy jedynie częściowo. Nieszczęście, jakie spotkało pozwaną, jest nieszczęściem wspólnym stron i w tych okolicznościach powód miał szczególny obowiązek nieporzucania pozwanej

Choroba jednego z małżonków nie tylko nie wywołuje i nie powinna wywoływać stałego rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz nakłada na drugiego z nich obowiązek użycia wszelkich środków do przywrócenia choremu małżonkowi zdrowia i zdolności do spełniania obowiązków małżeńskich. Przeciwne tym zasadom postępowanie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami moralności

Choroba jednego z małżonków nie tylko nie wywołuje i nie powinna wywoływać stałego rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz nakłada na drugiego z nich obowiązek użycia wszelkich środków do przywrócenia choremu małżonkowi zdrowia i zdolności do spełniania obowiązków małżeńskich. Przeciwne tym zasadom postępowanie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami moralności

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Katarzyna Skowrońska | blog-spadkowy.pl 24 czerwca, 2013 o 14:19

Witam i gratuluję bloga!
Do tych orzeczeń dorzuciłabym jeszcze i te :

Odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia (art. 56 § 3 zdanie ostatnie KRO) korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego; domniemanie to może być obalone przez udowodnienie konkretnych okoliczności świadczących o tym, że jest inaczej. (wyrok SN z dnia 26.10.2000r.)

Treść art. 56 § 2 k.r.o. pozwala istotnie stwierdzić, iż orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli mimo braku sprzeczności jego orzeczenia z dobrem wspólnych małoletnich dzieci orzeczenie rozwodu byłoby z innych przyczyn sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Takim przypadkiem istotnie może być sytuacja, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, zaś rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę.
(wyrok SN z dnia 25.05.1998r.)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: